برنامه زمانی دوره های آموزشی آبان98
شنبه 13 مهر 1398
برنامه برگزاری دوره های آموزشی ویژه کاردانهای فنی و معماران تجربی درآبان ماه سال 98 اعلام گردید که جدول آن به شرح ذیل می باشد.


منبع خبر: روابط عمومی