حضور ریاست شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور در سازمان استان تهران
دوشنبه 25 شهريور 1398
آقای صفری ریاست شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان با آقای ربیعی ریاست سازمان استان تهران در محل دفتر سازمان دیدار و گفتگو نمودند.بنا به گزارش واحد روابط روابط عمومی محورهای مورد بحث در این جلسه پیرامون اشتغال کاردانهای فنی و معماران تجربی و پیگیری افزایش ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی در حوزه های اجرا و سایر موضوعات بود.


منبع خبر: روابط عمومی سازمان