مصوبات جلسه هیات مدیره
سه شنبه 12 شهريور 1398
جلسه هیات مدیره در روزسه شنبه مورخ 98/06/12 برگزار گردید که مصوبات آن به شرح ذیل می باشد


منبع خبر: روابط عمومی